Lög SATÍS

Samþykkt á stofnfundi félagsins í Háskólanum í Reykjavík, 15. Ágúst 2004 með breytingum 26. Ágúst 2005, 18. Október 2007, 17 maí 2010 og 10. maí 2022 þar sem félaginu var einnig breytt í fagfélag.

1. gr. Nafn félagsins

Félagið heitir Samtök um atferlisgreiningu á Íslandi, skammstafað SATÍS. Á ensku nefnist félagið Icelandic Association for Behavior Analysis, skammstafað ICEABA. Félagið heitir Samtök um atferlisgreiningu á Íslandi, skammstafað SATÍS. Á ensku nefnist félagið Icelandic Association for Behavior Analysis, skammstafað ICEABA

2. gr. Tilgangur félagsins er

 • að vera vettvangur atferlisfræðinga/hegðunarfræðinga, nemenda í framhaldsnámi í atferlisgreiningu og áhugafólks um atferlisgreiningu um vöxt og viðgang atferlisgreiningar á Íslandi.
 • að halda skrá yfir atferlisfræðinga/hegðunarfræðinga og klíníska atferlisfræðinga/hegðunarfræðinga á Íslandi og sjá til þess að hún sé uppfærð reglulega á heimasíðu félagsins.
 • að meta umsóknir um aðild að samtökunum
 • að setja á siðanefnd
 • að vera með vettvang fyrir ábendingar varðandi möguleg brot á siðareglum og beina álitamálum til siðanefndar
 • að stuðla að endurmenntun klínískra atferlisfræðinga/hegðunarfræðinga
 • að kynna og koma á framfæri þekkingu á atferlisgreiningu.
 • að stuðla að velfarnaði og auknum lífsgæðum með aðferðum atferlisgreiningar.
 • að styðja hagnýtar rannsóknir og frumrannsóknir sem byggja á hugtakakerfi, tækni eða aðferðafræði atferlisgreiningar.
 • að liðsinna nemendum sem ætla í sérfræðinám innan atferlisgreiningar og öðrum sem vilja auka þekkingu sína á atferlisgreiningu.
 • að tengjast og styðja námsmenn í atferlisgreiningu og þá sem hafa lokið framhaldsnámi í greininni.
 • að stuðla að samstarfi við sérfræðifélög á sviði atferlisgreiningar innanlands og utan.
 • að vinna að sérfræðivottun fyrir klíníska atferlisfræðinga/hegðunarfræðinga

3. gr. Skilyrði fyrir félagsaðild

Aðild að SATIS getur verið með eftirfarandi hætti:

3.1. Fagaðild þeirra sem uppfylla skilyrði og eru á skrá félagsins yfir klíníska atferlisfræðinga/hegðunarfræðinga eða atferlisfræðinga/hegðunarfræðinga og greiða félagsgjöld. (Sjá töflu aftast)

3.2. Aukaaðild a) fólk sem starfar á vettvangi atferlisgreiningar en hefur ekki lokið námi á sviðinu b) áhugafólk um atferlisgreiningu, c) þjónustuþegar atferlisfræðinga/hegðunarfræðinga eða aðstandendur þjónustuþega. Aukaaðild veitir réttindi til þátttöku í starfi samtakanna en veitir ekki atkvæðisrétt né kjörgengi til stjórnar eða ábyrgðarstarfa. (Sjá töflu aftast)

3.3 Nemaaðild a) Nemendur í framhaldsnámi í atferlisgreiningu. Nemaaðild veitir réttindi til þátttöku í starfi samtakanna en hafa ekki atkvæðisrétt né kjörgengi til stjórnar. (Sjá töflu aftast)

3.4. Heiðursaðild þeirra atferlisfræðinga/hegðunarfræðinga sem félagið hefur útnefnt heiðursfélaga SATIS. (Sjá töflu aftast)

4. gr. Stjórn samtakanna

Stjórn samtakanna skipa þrír félagsmenn með fagaðild: Formaður, gjaldkeri og ritari sem einnig er staðgengill formanns.
Kjörtímabil hvers stjórnarmeðlims er tvö ár. Samfelld stjórnarseta er heimil í þrjú kjörtímabil samfleytt. Kosið er til stjórnar á aðalfundi og ræður einfaldur meirihluti kjöri. Á sléttutöluári eru formaður og ritari kosnir en á oddatöluári er gjaldkeri kosinn. Stjórn er heimilt að fela einstökum félagsmönnum verkefni sem eru í samræmi við tilgang og markmið samtakanna.

Önnur ábyrgðarstörf eru kosin á aðalfundi:

a) Tveir félagar með fagaðild skulu kosnir árlega til að skoða reikninga félagsins

b) þrír félagar með fagaðild skulu kosnir á tveggja ára fresti til að fara yfir umsóknir meðlima sem vilja komast á skrá yfir klíníska atferlisfræðinga/hegðunarfræðinga

c) þrír félagar með fagaðild skulu kosnir á tveggja ára fresti í siðanefnd og skulu þeir vera klíniskir atferlisfræðingar/hegðunarfræðingar

d) einn félagi með fagaðild verður kosinn umsjónarmaður kosninga til þriggja ára

e) fimm til sjö félagsmenn (helst einn með nemaaðild og einn með aukaaðild) verða kosnir í ráðstefnunefnd annað hvert ár

5. gr. Kosning til stjórnar, kjörgengi og umsjónarmaður kosninga.

Kjörgengi og kosningarétt hafa þeir sem hafa fagaðild og eru skuldlausir við samtökin á aðalfundi.

Félagsmenn geta tilnefnt félaga til stjórnarsetu eða boðið sig fram til stjórnarsetu, að því tilskildu að þeir hafi fagaðild, með tilkynningu til umsjónarmanns kosninga, eða með tilkynningu á póstlista/vefsíðu samtakanna í marsmánuði á kosningaári.

Umsjónarmaður kosninga sér um að:

 • taka við tilnefningum vegna kjörs til embætta og yfirlýsingum þeirra sem ætla að vera í kjöri til stjórnar fyrir 1. apríl, og ganga úr skugga um að tilnefndir vilji vera í kjöri.
 • útbúa og auglýsa lista yfir félaga sem eru í kjöri á vefsíðu/póstlista samtakanna fyrir 5. apríl á kosningaári og kalla eftir uppl. frá þeim um framtíðarsýn þeirra, áætlanir og áherslur.
 • taka við tillögum félagsmanna um lagabreytingar fyrir 1. apríl og senda þær stjórn fyrir 5. apríl.
 • taka við atkvæðum félaga sem geta ekki sótt aðalfund um stjórnarkjör og lagabreytingatillögur.
 • hafa umsjón með stjórnar- og lagabreytingar kosningu á aðalfundi.
 • hafa umsjón með talningu atkvæða sem berast rafrænt og frá aðalfundi og birta niðurstöður kosninga á póstlista samtakanna.
 • hafa umsjón með rafrænum kosningum sem stjórnin felur honum á milli aðalfunda.

Umsjónarmaður er bundinn þagnarskyldu um hvernig einstakir félagar kjósa og skal afmá öll merki um sendendur rafrænna atkvæða. Sú þagnarskylda helst þótt viðkomandi láti af starfi. Umsjónarmaður getur tilnefnt staðgengil á fundum félagsins ef svo ber undir að umsjónarmaður getur ekki komið á fund. Staðgengill þessi mun tímabundið sinna verkum sem umsjónarmaður felur honum, s.s. talningu atkvæða. Staðgengill umsjónarmanns er bundinn sömu þagnarskyldu og umsjónarmaðurinn.e) Félagsmenn með fagaðild sem ekki geta setið aðalfund geta kosið rafrænt til stjórnar og um lagabreytingar þótt þeir sitji ekki aðalfund. Atkvæði um í stjórnarkjör og lagabreytingar þarf að senda umsjónarmanni a.m.k. sólarhring fyrir aðalfund

6. gr. Aðalfundur.

Aðalfundur skal haldinn á Íslandi í maí ár hvert sé þess kostur. Stjórn skal boða til aðalfundar á póstlista og vefsíðu samtakanna að minnsta kosti 20 dögum fyrir aðalfund. Félagsmenn án tölvuaðgangs fá sent fundarboð með venjulegum pósti svo framarlega að þeir hafi beðið stjórn samtakanna um það.
Umsjónarmaður leggur lagabreytingatillögur fyrir stjórn. Stjórn skal kynna lagabreytingatillögur í aðalfundarboði.
Aðalfundur er lögmætur og ályktunarhæfur sé löglega til hans boðaðs.
Ákvarðanir aðalfundar eru æðsta vald samtakanna.
Stjórnarkosningar skulu leynilegar. Aðrar kosningar skulu vera leynilegar komi fram um það tillaga sem er löglega samþykkt.
Bókhald samtakanna skal liggja frammi á aðalfundi og vera öllum aðgengilegt og skipulega uppsett.

Á aðalfundi skulu eftirfarandi mál vera á dagskrá:

1. 1. Stjórn félagsins gefur skýrslu um störf sín á liðnu ári.
2. Gjaldkeri gerir glögga grein fyrir fjárumsvifum samtakanna.
3. Skoðaðir reikningar stjórnar lagðir fram til samþykktar.
4. Árgjald ákveðið til eins árs. Árgjald nemenda skal samsvara 50% af almennu árgjaldi.
5. Lagabreytingar kynntar og kosið um þær. 6. Kosning í stjórn og önnur ábyrgðarstörf
7. Áætlun um störf næsta árs.
8. Önnur mál.

7. gr. Félagsfundir og stjórnarfundir.

a) Stjórn samtakanna skal boða til félagsfunda þegar þörf krefur.
b) Stjórn er skylt að boða til félagsfundar ef a.m.k. helmingur félaga óskar þess.
c) Stjórn skal sjá til þess að félagar sem geta ekki sótt félagsfundi geti greitt atkvæði um mál á rafrænan hátt fyrir fund, á meðan á fundi stendur, eða í eina viku eftir að fundi lýkur.
d) Stjórn getur látið fara fram atkvæðagreiðslu um einstaka tillögur án þess að boða til félagsfundar. Tillögur sem greiða skal atkvæði um skal stjórn birta á póstlista og vefsíðu félagsins. Kosningu lýkur þremur vikum eftir birtingu, að undangenginni frjálsri umræðu á vefsíðu/facebook síðu samtakanna og er hún eingöngu rafræn. Umsjónarmaður kosninga tekur við rafrænum atkvæðum og birtir stjórn og félögum niðurstöður á póstlista og vefsíðu samtakanna.
e) Félagar geta sent fyrirspurnir, tillögur og hugmyndir um félagsstarfið til stjórnar á póstlista félagsins. Stjórn er skylt að svara slíkum erindum innan tveggja vikna frá birtingu erindis.
f) Stjórn ákveður tíðni stjórnarfunda.
g) Stjórn skal halda fundargerðir vegna stjórnar-, félags-, og aðalfunda og birta þær á póstlista félagsins.

8. gr. Réttindi og skyldur félagsmanna.


a) Félagsmenn skulu haga sér samkvæmt lögum samtakanna og ákvörðunum aðal- og félagsfunda.
b) Félagi með fagaðild hefur kosningarétt og fundaseturétt hafi hann greitt árgjald samtakanna fyrir tilsettan fund.
c) Félagi sem ekki hefur greitt árgjald samtakanna fyrir 1. október ár hvert telst ekki lengur félagsmaður. Félagsaðild fylgir starfsári stjórnar, þ.e. frá einum aðalfundi til þess næsta.
d) Heimilt er að víkja félagsmanni úr samtökunum hafi hann unnið alvarlega gegn tilgangi og markmiðum þeirra sem og/eða siðareglum SATIS. Ákvörðun um brottvikningu er varða brot á siðareglum er tekin af stjórn SATIS eftir að niðurstaða er fengin frá siðanefnd. Önnur mál er varða ekki siðareglur eru tekin af félagsmönnum sem sitja aðalfund og skal studd af 2/3 fundarmanna. Taka má brottrekinn félagsmann aftur í samtökin að einu ári liðnu, óski viðkomandi þess og 2/3 fundarmanna aðalfundar eru því meðmæltir.
e) Félagsmenn sem náð hafa 67 ára aldri verða heiðursfélagar með sömu réttindi og skyldur og almennir félagar en þurfa ekki að greiða árgjald til samtakanna. f) Félagsmenn sem eru á skrá yfir klíníska atferlisfræðinga/hegðunarfræðinga hjá félaginu þurfa að skila inn annað hvert ár yfirlit yfir endurmenntun samanborið viðmiðum BACB (sjá https://www.bacb.com/wp-content/uploads/2020/11/BCBAHandbook_210513.pdf).

9. gr. Vefsíða.

Stjórn SATÍS heldur utanum vefsíðu félagsins.

10. gr. Félagsslit.

Slíta má samtökunum á fundi sem hefur verið boðað til að ósk 2/3 félagsmanna, enda sæki 2/3 félagsmanna fundinn. Til að samtökunum verði slitið þurfa 2/3 fundarmanna að samþykkja tillögu þess efnis. Eignir samtakanna skulu þá renna til bókasafna þeirra háskóla sem bjóða námskeið á sviði atferlisgreiningar, til kaupa á bókum eða tímaritum á því sviði. Sé um fleiri en einn háskóla að ræða, deilist upphæðin jafnt á viðkomandi stofnanir.

11.gr. Lagabreytingar.

Lögum samtakanna má aðeins breyta á lögmætum aðalfundi. Lagabreyting hefur orðið ef 2/3 atkvæðisbærra fundarmanna greiða breytingunni atkvæði sitt. Forsenda þess að kosið sé um lagabreytingu er að hún hafi verið kynnt í aðalfundarboðun stjórnar 20 dögum fyrir fund.

Lög þessi voru fyrst samþykkt þann 15.ágúst 2004

Lögunum var breytt 26. ágúst 2005

Lögunum var breytt 18. október 2007

Lögunum var breytt 17. maí 2010

Lögunum var breytt 10. maí 2022

Tafla yfir félagsaðild

FlokkurViðmið fyrir aðild að SATIS Gögn sem til þarf
Fagaðild
Full member
a) Atferlisfræðingur/hegðunarfræðingur
hefur lokið meistaragráðu í atferlisgreiningu sem er sambærileg VCS eða ABAI Tiered Model 1, 2a eða 2b menntunarviðmiðunum

eða

hefur lokið meistaragráðu í skyldu fagi (sálfræði, menntavísindum) með áherslu á atferlisgreiningu og lokaverkefni í atferlisgreining

eða

hefur lokið meistaragráðu í skyldu fagi og birt rannsóknir innan atferlisgreiningar í ritrýndum tímaritum

eða

c) PhD í Atferlisgreiningu eða Sálfræði eða í skyldum greinum með áherslu á atferlisgreiningu (Doktors ritgerð þarf að hafa verið á sviði atferlisgreiningar)

b) klínískur atferlisfræðingur/hegðunarfræðingur
Fram að 2024 eru sömu menntunarkröfur og fyrir atferlisfræðinga/hegðunarfræðinga ásamt því að hafa unnið á vettvangi undir handleiðslu sérfræðings.
Eftir 2024 þurfa klíniskir atferlisfræðingar/hegðunarfræðingar að hafa lokið meistaragráðu í atferlisgreiningu sem er sambærileg VCS eða ABAI Tiered Model 1 eða 2a menntunarviðmiðunum ásamt því að hafa unnið undir handleiðslu atferlisfræðings/hegðunarfræðings á klínískum vettvangi undir nýjum viðmiðum (sjá viðauka B)

Til að viðhalda titlinum klínískur atferlisfræðingur/hegðunarfræðingur þarf viðkomandi að skila inn vottun um endurmenntun á tveggja ára fresti
Atferlisfræðingar/Hegðunarfræðingar
a) Prófskírteini (yfirlit námskeiða)
b) og/eða vísa í BACB registry
c) og/eða lokaritgerð (útdráttur) og prófskírtein
d) og/eða framlag til atferlisgreiningar (t.d. greinar) og prófskyrteini

Klínískir atferlisfræðingar/hegðunarfræðingar
a) Prófskírteini (yfirlit námskeiða)
b) og/eða vísa í BACB registry eða VCS lista yfir námsprógröm
c) og/eða lokaritgerð (útdráttur) og prófskírteini
d) og/eða framlag til atferlisgreiningar (t.d. greinar) og prófskírteini
e) og staðfesting um reynslu á vettvangi undir handleiðslu sérfræðings
Aukaaðild
Affiliated
a) fólk sem starfar á vettvangi atferlisgreiningar en hefur ekki lokið framhaldsnámi í atferlisgreiningu
b) áhugafólk um atferlisgreiningu,
c) þjónustuþegar atferlisfræðinga/hegðunarfræðinga eða aðstandendur þjónustuþega.
Þarf engin gögn
Nemendaaðil d
Student

Nemendur í atferlisgreiningu
Staðfestingu á því að viðkomandi sé í námi
Heiðursaðild Atferlisfræðingar/hegðunarfræðingar sem samtökin hafa útnefnt sem heiðursfélaga.
Scroll to Top